DOĞA

Mahkeme yanlış nüfus hesaplaması yapılan imar planını uygun bulmadı

Antalya Sokakları – Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ve vatandaşlar tarafından Antalya 2. İdare Mahkemesi’ne planların iptali talebi ile açılan davada “Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları, Planlama Teknikleri ve KAMU YARARI açısından planların uygun olmadığı” kararı verildi.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından yapılan açıklamada “İmar planları, planlanan yörenin bugünkü durumunun, olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler, beldenin kullanılışı, donatımı ve mali bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma ve anket çalışmaları sonucu elde edilecek bilgiler ışığında, çeşitli kentsel işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak, belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla, kentin kendine özgü yaşayış biçim ve karakteri, nüfus, alan ve yapı ilişkileri, yörenin gerek çevresiyle gerekse çeşitli alanları arasında olan bağlantıları, halkın sosyal ve kültürel gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular göz önüne alınarak hazırlanır.

Antalya İli, Kaş İlçesi, Çukurbağ Mahallesi’ne yönelik olarak hazırlanan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Kaş Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının; planların, HATALI NÜFUS HESAPLAMASINA dayanılarak bölgenin önemli ölçüde yapılaşmaya açılmasına olanak tanıdığı, bölgenin ortasından 4 şeritli 30 metre eninde otoyol geçirilerek doğal, kültürel ve arkeolojik yapıya zarar verecek plan kararları alındığı, bu projenin ÇED gerekli değildir kararının Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin kararıyla iptal edildiği, planların temel dayanağı olan yol projesinin hukuki dayanağının kalmadığı, planların, doğal alanları korumayacağı ve uzun vadede sürdürülebilir bir tarım ve turizm bırakmayacağı, planların temel hedefi, kırsal alanı yoğun yapılaşmaya açmak olduğu, planlama aşamasında ilgili kurum ve kuruluşları ile yerel halkın görüşlerinin alınmadığı, kamu yararına aykırılıklar bulunduğu için; Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ve duyarlı vatandaşlar tarafından T.C. Antalya 2. İdare Mahkemesi’ne planların iptali talebi ile dava açılmıştır.

İmar planı insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağı koruma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek amacıyla hazırlanır ve koşulların zorunlu kıldığı biçimde ve zamanda yasalarda öngörülen yöntemlere uygun olarak değiştirilebilir.

Söz konusu imar planlarında; yerleşik konut alanından (271.532 m²) yaklaşık iki katı büyüklükte (601.858 m²) gelişme konut alanı önerildiği ve mahalle nüfusunun yaklaşık 9 kat artmasının öngörüldüğü, planın nüfus öngörüsünün tüm plan kararlarını etkilediği göz önüne alındığında, projeksiyon hesaplarının kuşku ve belirsizlikler içerdiğinden ve plan raporunda projeksiyon nüfusunun nasıl elde edildiğine ilişkin kapsamlı açıklamaların yer almamasından dolayı, planda öngörülen nüfusun, nüfus projeksiyon yöntemleriyle geçmiş yıllardaki nüfus verilerine bağlı olarak hesaplanan nüfusa karşılık gelmediği, projeksiyon nüfusu ile planda öngörülen nüfus arasında yaklaşık 8-9 kat fark olduğu, bu farka ilişkin nesnel, bilimsel ve teknik açıklamaların yapılmadığı, ikinci konut talebinin nüfus öngörüsünü yönlendirdiği dolayısıyla bu durumun planın nüfus öngörüsünün abartılı olduğuna ilişkin bir kanaate yol açtığı, bu doğrultuda plan kullanım kararlarının da rasyonel olmadığı, imar planındaki bölünmüş taşıt yolu kararı ile nüfus öngörüsünün ve buna bağlı önerilen gelişme konut alanı büyüklüğünün bölge açısından olumsuz sonuçlarının olacağı, şöyle ki, bölgenin kırsal niteliğini bozacağı, yerel mekânsal ve sosyal dokuda dönüşümlere neden olabileceği, doğal ve kültürel yapı üzerinde baskı oluşturarak korunmasını güçleştireceği, kaynakların taşıma kapasitesini aşabileceği, çevre kirliliğine, betonlaşmaya yol açabileceğinden dolayı Antalya 2. İdare Mahkemesi; Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları, Planlama Teknikleri ve KAMU YARARI açısından planların uygun olmadığı yönünde kanaat belirtmiştir.

Bu kapsamda; Mimarlar Odası Antalya Şubesi olarak, Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin almış olduğu kararla; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi tarafından; yanlış hesaplamalarla yapılan imar planlarının ileride doğuracağı geri dönüşümsüz tahribatın önüne geçildiğini ve bu surette kamu yararına aykırı hatalı imar planlamalarının her daim karşısında olacağımızı,

Değerli Basınımız aracılığı ile halkımızın bilgisine sunarız.” denildi

Benzer Yazılar