KENT MANŞET SOKAK

Menderes Türel’den Balbey Mahallesine savaş hali hükümleri

Antalya- Antalya’nın tarihi mahallelerinden Balbey için acele kamulaştırma kararı çıktı.
Balbey Mahallesi’nde kamulaştırmayla ilgili 7 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 712 sayılı Cumhurbaşkanı kararı şöyle;

“Antalya ili Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde 23 Mart 2015 tarihli ve 2015/7456 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen yenileme alanı kapsamında bulunan ve ekli listede ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, bölgedeki sağlıksız yapılaşmanın çözümüne yönelik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”
Acele kamulaştırma kararı, Balbey Mahallesi’nde 18 civarında Muratpaşa Belediyesi’nde, 10 civarında çeşitli vakıflara ve özel mülkiyetlerle birlikte toplamda yaklaşık 398 ada-parselde, 118 bin metrekarelik alanı kapsıyor. 

ACELE KAMULAŞTIRMA NEDİR?
634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Cumhurbaşkanınca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (Değişik ibare: 24/4/2001 – 4650/15 md.) 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (Değişik ibare: 24/4/2001 – 4650/15 md.) 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir. (1)(2)

(Ek fıkra: 19/4/2018-7139/29 md.) Mahkemece verilen taşınmaz mala el koyma kararı tapu müdürlüğüne bildirilir. Taşınmaz malın başkasına devir, ferağ veya temlikinin yapılamayacağı hükmü tapu kütüğüne şerh edilir. El koyma kararından sonra taşınmaz mal 20 nci madde uyarınca boşaltılır.

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir.

Benzer Yazılar