DOĞA

Meslek Odaları: Sarısu’ya 1 kilometre iskeleden vazgeçilmelidir

Antalya Sokakları – Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu bir basın açıklaması yayınlayarak, Sarısu Plajı’na bir kilometre uzunluğunda beton iskele yapılamasının durdurulmasını istedi.

Açıklamanın tam metni bu şekilde;

İskele Projesinden Vazgeçilmelidir…
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesinde hazırlamış olduğu “İskele” Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 7.10.2020 tarihli Antalya Eşgüdüm Kurulu toplantısında değerlendirilmiş ve aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması kararı alınmıştır.
Antalya Limanı batısındaki kıyı şeridinde farklı kurum ve kuruluşlara ait akaryakıt elleçlenmesinde kullanılan şamandıra sistemleri bulunmaktadır.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca şamandıra bağlama sistemleri ile sıvı yük (akaryakıt) elleçleyen tesislerin gemi operasyonlarına konsolide edilerek, şamandıra tesislerinin işgal ettiği kıyı alanlarının tekrar kazanılması, gemilere daha emniyetli bir yanaşma sağlanması, tek merkezden yönetilen ve çevreye duyarlı bir yanaşma iskelesi yapılması amacıyla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır.
Planda akaryakıt yüklü tankerlerin yanaşacağı 66,76 metre eninde ve 961,20 metre boyunda yalnız deniz içinde bir iskele önerilmiştir.
Dolayısıyla bu iskeleye 25.11.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği”’nin 1. Maddesinde tanımlanan “Çok Tehlikeli İşler” sınıfına giren Sıvı Yük (Akaryakıt) Gemileri yanaşacaktır.
Bu iskelenin dayandığı kumsalda da Sarısu Mesire Alanı ve Plajı tesisleri bulunmaktadır.
Dolayısıyla; söz konusu bu iskelenin yer seçimi konusunda kaygılar taşımaktayız.
Planlama alanı Antalya ili Konyaaltı İlçesinin doğu sınırlarını oluşturan kıyı şeridinde, Antalya Limanı ve Antalya Balıkçı Barınağı arasında Antalya Limanının güney batısında yer alan Sarısu Plajının deniz tarafında yer almaktadır.
•Planlama Açıklama Raporunda belirtildiği üzere planlama alanının iskele yapısının karayla birleştiği kısım Antalya Limanının güney batısında yer alan Sarısu Plajı içinde yer almaktadır.
•Yaklaşık 350 m. Batısında Sarısu Çayı denize dökülmektedir.
•İskele alanının yaklaşık 1,4 km. batısında 605 m. yüksekliğindeki Tünektepe yükselmektedir.
•Planlama alanının kara tarafında Nitelikli Doğa Koruma Alanı ve yaklaşık 250m. batısında Güney Antalya Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi ve yaklaşık 1 km. güneybatısında ise Beydağları Sahil Milli Parkı bulunmaktadır.
•Sarısu mevkiine yapılması önerilen “iskele” bir kamusal alan olarak Sarısu mesire alanı ve nitelikli doğal koruma alanının hemen önünde, gerek flora ve faunası bakımından hassas ve ender güzellikte olan bir bölgede yer almaktadır.
Dolayısıyla halkın kullanımına açık bir kıyı şeridinde önerilen iskele bu kullanımlara uygun bir planlama kararı olarak görülmemektedir.
Kentin kıyı kullanımının aktif olduğu böylesine hassas ekosistem içerisinde çok tehlikeli işler sınıfına giren Akaryakıt yüklü gemilerin yanaşacağı bir iskelenin planlanan yerde önerilmesi, kıyı kullanımını kısıtlayacağı gibi, gelecekte kıyı kullanımının sürekliliğini bozma, rekreasyon alanlarını olumsuz etkileme tehlikesi taşımaktadır.
Nüfus artış hızı yüksek bir kent olan Antalya’da serbest olarak kıyılardan kullanım sağlanmasının arttırılması gerekirken sahil kullanımını daraltmak kamu yararına aykırılıklar taşımaktadır.
Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak bu tür tesislere ilişkin yer seçimi kararlarının kentin plan bütünlüğü içerisinde, daha detaylı bir analiz çalışması sonucunda, çevresel risklerin ve etkilerinin belirlenerek ve önlemlerinin alınarak, Kıyı Kanununa ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak, kamusal kullanımı kısıtlamayacak bir anlayışla ve katılımcılıkla belirlenmesi ve planlanması gerektiğini düşünüyoruz.
Dolayısıyla; söz konusu iskele planının yer seçiminin tekrar değerlendirilmesi gerektiğini, doğal ve kültürel değerlerimizin sürekliliğini bozma ve halkın kıyı kullanımını kısıtlayacağı tehlikesinin bulunduğu ve kamu yararına uygun olmadığına yönelik düşüncemizi kamuoyuyla paylaşır, bu karardan vazgeçilmesi gerektiğini, aksi halde hukuki yollara başvuracağımızı belirtiriz.
Kamuoyuna Saygılarımızla…
Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu :
Antalya Barosu
Makine Müh. Odası Antalya Şubesi
Antalya Tabip Odası,
Gıda Müh. Odası Antalya Şubesi
Elektrik Müh. OdasıAntalya Şubesi
Harita Müh. Odası Antalya Şubesi
Kimya Müh. Odası Antalya İl Tem.
Mimarlar Odası Antalya Şubesi
Jeoloji Müh. Odası Antalya Şubesi
Veteriner Hekimleri Odası,
Şehir Plancıları Odası Antalya ŞubesiMaden Müh. Odası Antalya Şubesi
Ziraat Müh. Odası Antalya Şubesi
Jeofizik Müh. Odası Antalya Şubesi
Çevre Mühendisleri OdasıAntalya Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya ŞubesiAntalya SMMM Odası, Gemi Mühendisleri OdasıAntalya Şubesi
Peyzaj Mimarları OdasıAntalya ŞubesiOrman Müh. Odası Antalya Şubesi
İç Mimarlar Odası Antalya Şubesi
Antalya Diş Hekimleri Odası,
Antalya Eczacılar Odası,

Benzer Yazılar