EMEK

Sağlık çalışanları hastane önünde: Haklarımızın peşindeyiz

Antalya – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi üyeleri 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle basın açıklaması yaptı. Atatürk Devlet Hastanesi önünde toplanan SES üyeleri Ebeyiz Hemşireyiz Haklarımızın Peşindeyiz pankartı açtı.

SES üyeleri “Yaşatmak için yaşamak istiyoruz, sağlıkta dönüşüm yıkım demektir, yaşasın örgütlü mücadelemiz” şeklinde slogan attı. SES Antalya Şubesi adına basın açıklamasını Şube Eş Başkanı Şükran İçöz yaptı. Şükran İçöz’ün ardından Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin’de kısa bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından SES Üyeleri sağlık emekçilerine karanfil dağıttı.

EBEYİZ, HEMŞİREYİZ HAKLARIMIZIN PEŞİNDEYİZ

Açıklamada “Hemşirelik ve ebelik mesleği insanlık tarihi kadar eskidir. Yeni bir canlının doğması ve yaşaması için -ebeler tarihin her döneminde vardılar ve yaşamı yeniden üretmek için görev aldılar. Hemşireler tarihsel süreç içerisinde şifacılık ve sağaltım görevi almış, toplum sağlığı ve koruyucu sağlık hizmeti kapsamında rol oynamışlardır. İki meslek de yıllardır izlenen sağlık politikaları ile tarihsel bağlamından kopartılarak özerk ve özgün yapısı yok edilmeye, değersizleştirilmeye ve meslek olarak dahi ifade edilmeyerek görünmez kılınmaya çalışılmaktadır.” denildi.

Açıklamanın devamında “Pandemi süreciyle birlikte performans sisteminin adaletsizce dağılımı bir kez daha ortaya çıkmıştır. “Müjde” diyerek getirilen her uygulamanın aslında toplum algısını yönetmek için olduğunun farkındayız. Sağlık hizmeti, ekip olarak üretilmekteyken performans sisteminde ekibin parçaları arasında 16 kata varan farklılıklar olduğu gibi benzer risklere maruz kalan 4D’li çalışanlar, ASM’lerde çalışanlar, ortak kullanım kapsamında olmayan üniversite hastanelerinde çalışanlar performans ödemelerinden muaf tutulmuştur. Sağlık emekçileri hak ettikleri ücretleri alamadıkları gibi bu adaletsiz ücret dağıtımı ekip içerisindeki iş barışını da bozmuştur.” şeklinde belirtildi.

SES Başkanı Şükran İçöz’ün okuduğu açıklamada “Performansa dayalı ücretlendirmeden derhal vazgeçilerek içinde bulunduğumuz ekonomik kriz de göz önünde bulundurularak en düşük temel ücretin yoksulluk sınırının üstüne çıkarılmasını ve yapılan yada yapılacak olan tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılacak şekilde düzenlenmesini istiyoruz. Salgınla birlikte toplumsal sağlığın, sağlık hizmeti sunumunun ve sağlık emekçilerinin önemi bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Toplumsal yaşamın ve sağlığın en önemli dinamiği olan ebelik ve hemşirelik mesleğinin ekonomik, özlük ve sosyal taleplerini bir kez daha yineliyoruz.” denilerek talepleri sıralandı

1. Ebe ve hemşirelik mesleğindeki çalışan açığının kadrolu ve güvenceli
istihdam ile giderilmesini istiyoruz
2. 4B, 4C, 4D, taşeron, vekil, sözleşmeli, ücretli olarak çalışan ebe ve
hemşirelerin kadroya geçirilmesini istiyoruz.
3. İş yerlerimizde Pandemi sürecinde daha fazla artan baskı, Mobbing ve
şiddetin ortadan kaldırılmasını istiyoruz
4. Covid 19’un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesini
istiyoruz
5. Ebelik ve hemşirelik yasasının yeniden düzenlenmesini, meslek
tanımlamalarımızın net olarak belirlenmesini istiyoruz
6. Esnek ve kuralsız çalışmaya karşı; iş güvencesi, can güvencesi, ücret güvencesi, güvenceli çalışma koşulları istiyoruz
7. Her iş yerinde 7 gün 24 saat açık ve ücretsiz kreş hizmeti istiyoruz
8. KHK ile ihraç edilen, güvenlik soruşturması bahanesi ile bekletilen ve
ataması yapılmayan ebe hemşirelerin acilen göreve başlatılmasını istiyoruz
9. Sağlığımızı korumak için uygun sayıda ve nitelikte, kadın emekçiler
için de kadın dostu kişisel koruyucu ekipman istiyoruz
Tüm ebe ve hemşirelerin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü ve 12 Mayıs
Hemşireler Günü’nü kutluyoruz. Haklarımız için daha çok örgütlenmeye,
dayanışmaya, birlik ve mücadele için SES’te örgütlenmeye davet ediyoruz.

Benzer Yazılar